Endringer i bokfřringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene bygger på forslagene i Bokføringsstandardstyrets delrapport 3, samt forslag i delrapport 2 som tidligere ikke er fulgt opp med lov- eller forskriftsendringer.

Mange av endringene er fastsettelse av allerede gjeldende rett i henhold til god bokføringsskikk. Vi nevner kort de viktigste endringene, og for fullstendig oversikt vises det til endringsforskriften.

 • Spesifikasjon av merverdiavgift skal vise grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin.
 • Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto og felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas.
 • Terskelverdien for bokføringspliktige med få transaksjoner som kan ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering, økes fra 300 til 600 bilag i året.
 • Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedagene i måneden kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato (forutsatt at varen eller tjenesten er levert)
 • Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp pr. periode i henhold til avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale.
 • Salgsdokument skal uoppfordret oversendes kjøper med mindre annet fremgår av skriftlig undertegnet avtale, eller er bestemt i lov eller forskrift.
 • Salgsdokumenter som utstedes elektronisk skal utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentet.
 • Forskriften definerer kontantsalg, betalingskort og kontanter. Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering. Med betalingskort menes debetkort, kredittkort og faktureringskort. Med kontanter menes andre betalingsmidler enn betalingskort.
 • All registrering på kassaapparat som har skjedd i forbindelse med opplæring skal dokumenteres.
 • Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur.
 • Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper i salgsdokumentet ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og vederlaget er over kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport.
 • Ved kontantkjøp fra detaljist skal kjøpsdokumnetasjonen angi kjøper når vederlaget overstiger kr 1 000 inkl. mva. Kravet til angivelse av kjøper gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort.
 • Merverdiavgift og eventuelle toll- og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjon og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon.
 • Dokumentasjon av betalingstransaksjoner skal i tillegg til å vise betaler og mottaker også vise beløp og dokumentasjonsdato.
 • Dokumentasjon som utstedes på papir skal ha en papir- og trykkvalitet som sikrer lesbarheten i hele oppbevaringsperioden.
 • Skjerping av kravene til sikkerhetskopiering, og det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering er gjennomført og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares
 • I bygge- og anleggsvirksomhet skal salgsdokument utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin. Tilbakeholdt beløp (innestående) kan likevel tas med i salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet. Når det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes innen en måned etter at arbeidet er fullført.
 • Bokføringspliktige innenfor bransjene serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted skal sørge for at det på arbeidsplassen føres og oppbevares en daglig oppdatert personalliste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb.


Endringene trer i kraft 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.
Kilde: Regjeringen.no.