Fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.

Lovendringen om reduksjon av minimumskravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år ble sanksjonert ved kongelig resousjon før jul. Finansdepartementet har nå informert om at tidspunktet for ikrafttredelse av endringen ved en inkurie ikke ble tatt med. Inntil videre gjelder derfor fortsatt kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.

Departementet vil fremme kongelig resolusjon i nær framtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger kan tre i kraft.


Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyhet...